วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทํา

ด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้

การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้
อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้
ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น